ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾವೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾವೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಪಾದಾಂಭೋಜಂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಸಾಗರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಸಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಹೀನಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿ ( 45 , 24 )
ಜ್ಞಾನಿ ( 5 , 2 )
ಜ್ಞಾನಿ-ಗಳ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿ-ಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿ2 ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಕುಲನಾಥ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗ- ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಮ್ಯನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಮ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಮ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ( 29 , 16 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ( 4 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳನು ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸ ( 3 , 3 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೆ ( 6 , 5 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಿಯುವರೀ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳವೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಡುತಲಿಹರು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಡುವರು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದನರರಿಗೆಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾನಂದಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾರಾಧಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಸ್ಪದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗರಿವಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ( 7 , 7 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಅತಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಯಿದು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದಕನುಮಾನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿರಲು ( 1 , 1 )