ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಚಿವಾಣಿಮುತ್ತಿನಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶಚೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ಶಚೀಭಿಃಸ್ನಾಪಿತೋವತಾತ್ ( 1 , 1 )
ಶಚೀವಂದಿತೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಜನಾಭನುದರವೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಶಂಜಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿ3 ( 1 , 1 )
ಶಟವಿ4 ( 1 , 1 )
ಶಟವಿಆರನಾದರು ( 1 , 1 )
ಶಟವಿಊರು ( 1 , 1 )
ಶಟವಿಗುಣ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿತರಳನ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿತೆರಳುವೆ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿದೀಪದೊಳು ( 1 , 1 )
ಶಟವಿದೇವ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿನನ್ನದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿನಿನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಶಟವಿನೀನು ( 1 , 1 )
ಶಟವಿನೀರಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿಬರಿದೇ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿರೂಪಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಟವಿರೂಪು ( 1 , 1 )
ಶಠ ( 1 , 1 )
ಶಠÀಜನರನು ( 1 , 1 )
ಶಠÀತರನು ( 1 , 1 )
ಶಠಕೋಪಾದಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಠಗೋಪ ( 1 , 1 )
ಶಠಗೋಪರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಠತೆಯ ( 1 , 1 )
ಶಠದಭಾವವೆಂಬುದಿಲ್ಲಪ್ರಕಟ ( 1 , 1 )
ಶಠನ ( 1 , 1 )
ಶಠರ ( 1 , 1 )
ಶಠರನು ( 1 , 1 )
ಶಠರೊಳು ( 1 , 1 )
ಶಠಸುರನುಪಟಳ ( 1 , 1 )
ಶಠಾ ( 1 , 1 )
ಶಠೌಘಸಂಹರ ( 1 , 1 )
ಶಂಡ ( 1 , 1 )
ಶಡಗರದಿ ( 2 , 1 )
ಶಂಡಸಹ ( 1 , 1 )
ಶಂಡಾಮರ್ಕರು ( 1 , 1 )
ಶಣಶರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶಣಸಬೇಡಾ ( 1 , 1 )
ಶಣಸೀದ ( 1 , 1 )
ಶಣಸುತ ( 1 , 1 )
ಶಣಸುವರು ( 1 , 1 )
ಶಂಣ್ ( 1 , 1 )