ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಡಲೆದು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಗಡವಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಡವ್ಯಾಧಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸ- ( 1 , 1 )
ಗಡಸಕಲರುಜಾರಚೋರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಡಸಂತರೊಕ್ಕುಡಿತೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸತ್ಕಪೋಲನಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸರ ( 1 , 1 )
ಗಡಸಲುವುದು ( 1 , 1 )
ಗಡಸಾರಿದವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸು ( 2 , 2 )
ಗಂಡಸುತದಿಂದೇನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸುತನದಿಂದೇನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸುತನವನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸುಳಿಯು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸ್ಥಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸ್ಥಳದಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಸ್ವರ್ಣಸಮವರ್ಣೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಹವಮ್ಮ6ಬಾಲನ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಳ್‍ಂದ್ ( 1 , 1 )
ಗಡಾ ( 14 , 8 )
ಗಂಡಾ1 ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾ2 ( 1 , 1 )
ಗಡಾ4 ( 1 , 1 )
ಗಡಾ5 ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾಂತರ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾಂತರದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾಂತರದಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಾನೆ ( 3 , 1 )
ಗಡಾನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾಮಾಲೆಯತಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾರಿಗಿಲ್ಲದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಾಸಂಜೀವ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಿಕಾ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಕಾನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಿಕಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಿಕಿಸಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆ ( 16 , 13 )
ಗಡಿಗೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆನೀರೆರೆವಳಂತೆಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆಯ ( 5 , 5 )