ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈಷದಂಜದ ( 1 , 1 )
ಈಷ್ರ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಈಸ ( 1 , 1 )
ಈಸಕಲ ( 1 , 1 )
ಈಸತಿ ( 1 , 1 )
ಈಸನಿಲ್ಲವಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಈಸಪದವಿ ( 1 , 1 )
ಈಸಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ಈಸಪರಾಧವನೆಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಈಸಬೇಕಿನ್ನಿದರೊಳು ( 1 , 1 )
ಈಸಬೇಕು ( 2 , 2 )
ಈಸಬೇಕೋ ( 1 , 1 )
ಈಸಮಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಸಮಯದಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಈಸಲರಿಯದವ ( 1 , 1 )
ಈಸಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಈಸಲಾರೆ ( 4 , 3 )
ಈಸಲಾರೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಈಸಲಾರೆನು ( 3 , 3 )
ಈಸಲಾರೆನೋ ( 1 , 1 )
ಈಸಲು ( 1 , 1 )
ಈಸಲೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಈಸಂಸಾರವಾರಾಶಿಯನೆನೀಸಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಈಸಂಸಾರವಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಈಸಾಟಿಗಾಣೆನಾ ( 1 , 1 )
ಈಸಾಡಿ ( 3 , 3 )
ಈಸಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಈಸಾಡಿದೆನು ( 1 , 1 )
ಈಸಿ ( 4 , 3 )
ಈಸಿದ ( 1 , 1 )
ಈಸಿಭವಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ಈಸಿರೆ ( 1 , 1 )
ಈಸಿಸಭವ ( 1 , 1 )
ಈಸೀಸಿ ( 1 , 1 )
ಈಸು ( 31 , 22 )
ಈಸು81ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಈಸುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಈಸುಜ್ಞಾನವನೀಯೋ ( 1 , 1 )
ಈಸುಜ್ಞಾನವೇ ( 1 , 1 )
ಈಸುತಲಿದಾಸರೊಡನಾಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಸುದಿನಗಳ ( 1 , 1 )
ಈಸುದಿನದಿಂ ( 1 , 1 )
ಈಸುದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಈಸುಪದ ( 1 , 1 )
ಈಸುಪರಿ ( 1 , 1 )
ಈಸುಭಾಗ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಈಸುಮಂದಿ ( 1 , 1 )
ಈಸುರಧೇನುಮಾಧ್ವ ( 1 , 1 )
ಈಸುವಂತೆಸಗೋ ( 1 , 1 )
ಈಸುವತ್ಸರ ( 1 , 1 )