ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಜÕದಿಂ ( 1 , 1 )
ಆಜÕವು ( 1 , 1 )
ಆಜÕಂವೆರಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಜಗದ್ವ್ಯಾಪ ( 1 , 1 )
ಆಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಆಜನರು ( 1 , 1 )
ಆಂಜನೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಂಜನೆಯನ ( 1 , 1 )
ಆಂಜನೇ ( 1 , 1 )
ಆಂಜನೇಯ ( 13 , 11 )
ಆಂಜನೇಯಗಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಆಂಜನೇಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಂಜನೇಯನೆ ( 3 , 3 )
ಆಂಜನೇಯರು ( 1 , 1 )
ಆಂಜನೇಯಾ ( 2 , 2 )
ಆಜಮಿಳ ( 1 , 1 )
ಆಜಾಡ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಜಾನು ( 2 , 2 )
ಆಜಾನುಪೂರಿತಾ ( 1 , 1 )
ಆಜಾನುಬಾಹು ( 1 , 1 )
ಆಜಾನುಬಾಹುಗಳತಿ ( 1 , 1 )
ಆಜಾನುಬಾಹುಗಳು ( 1 , 1 )
ಆಜಾನುಬಾಹುವೇ ( 1 , 1 )
ಆಜೀವಲೋಚನಾ ( 1 , 1 )
ಆಜೆÕ ( 2 , 2 )
ಆಜೆÕಏನ ( 1 , 1 )
ಆಜೆÕಯ ( 1 , 1 )
ಆಜೆÕಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಜೆÕಯಿಂದಾಳಬೇಕಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞದಿ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞದಿಂದೀ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞವ ( 2 , 2 )
ಆಜ್ಞಾ ( 2 , 2 )
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದೊ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾದಿ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರಿವರಾಗಿಬುಧರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರೆಂದೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾಧಾರಿಯೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾವ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾವನೂ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞಾಸಾರ ( 1 , 1 )