ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಕ್ಕಿದೇರನು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿರಥನ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿವಹ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿವಾಹನ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಕಿವಾಹನಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಟ್ರೆಕಧೃತಿ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿ ( 7 , 6 )
ಪಂಕ್ತಿಊಟವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಗಳೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಪಂಕ್ತಿಮುಂದೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಯ ( 5 , 4 )
ಪಂಕ್ತಿಯಲಿ ( 5 , 5 )
ಪಂಕ್ತಿಯಲಿಭೇದ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಯಲಿಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಯಾ ( 2 , 2 )
ಪಂಕ್ತಿಯು ( 3 , 3 )
ಪಂಕ್ತಿಯೊಳಮೃತವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿರಥನಂದನನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತಿಸ್ಯಂದನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕ್ತೀ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ರೂರಘಾತಕಶಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಲೇಶದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ವಆಯಿತು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಗಳ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಗೈತಿಹುದು5 ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಗೈಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವದಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಫಲ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಫಲಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಫಲಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವವಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವವಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವವಾದ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ವವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವವು ( 2 , 2 )
ಪಕ್ವಾದ ( 2 , 2 )