ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲವುಂಡು ( 1 , 1 )
ಫಲವುನೋಡು ( 1 , 1 )
ಫಲವುಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಭಕುತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಭೂದಿವಿಜರ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಮೂರ್ತಿಔಪಾಸನವು ( 1 , 1 )
ಫಲವುರುಕುಮಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಲಕ್ಷಾಶ್ವಮೇಧಯಾಗವ ( 1 , 1 )
ಫಲವುವಿಕಳವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಸಕಲ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಳ್ಳಾ ( 1 , 1 )
ಫಲವೂ ( 2 , 2 )
ಫಲವೃಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಫಲವೆ ( 3 , 2 )
ಫಲವೆಜೋಜೋ ( 1 , 1 )
ಫಲವೆಣೆಸಲಳವೇ ( 1 , 1 )
ಫಲವೆಂತೊಇಂದಿರೇಶಾನಂದದ ( 1 , 1 )
ಫಲವೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವೆಂದರಿಯದೆವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವೆಂದು ( 4 , 4 )
ಫಲವೆನ್ನು ( 1 , 1 )
ಫಲವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಫಲವೆರಡು ( 2 , 2 )
ಫಲವೆಲ್ಲ ( 5 , 4 )
ಫಲವೇ ( 4 , 3 )
ಫಲವೇತಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನಿದಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನಿದೆ1ಸಾರಷಡ್ರಸಾನ್ನ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನಿನ್ನು ( 2 , 1 )
ಫಲವೇನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನಿಲ್ಲವೀ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನು ( 33 , 19 )
ಫಲವೇನು3 ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುಅ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುಉನ್ನತ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲದವನ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುಮನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುವಾಸುದೇವನ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುವೌಂ(ವಂ)ಶಿತ ( 2 , 2 )
ಫಲವೇನುಶ್ರೀನಿವಾಸನ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುಹೊಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನುಹೊನ್ನಿದ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನೂ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನೂಬೀಳು ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನೈ ( 3 , 3 )
ಫಲವೇನೊ ( 11 , 10 )
ಫಲವೇನೊ3 ( 1 , 1 )