ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಳಜನಭೀಷಣಾಪ್ರಾಕೃತ ( 1 , 1 )
ಖಳತತಿಯ ( 2 , 2 )
ಖಳತಮಿಶ್ರ ( 1 , 1 )
ಖಳತಾ ( 1 , 1 )
ಖಳದಮನ ( 2 , 2 )
ಖಳದಲ್ಲಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಳದಶನ ( 1 , 1 )
ಖಳದೋಷ ( 1 , 1 )
ಖಳನ ( 46 , 24 )
ಖಳನಕೊಂದು ( 1 , 1 )
ಖಳನಣ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಖಳನಂದನನ ( 1 , 1 )
ಖಳನನು ( 6 , 6 )
ಖಳನನುಜನು ( 1 , 1 )
ಖಳನನುಜನೆಂಬುದನು ( 1 , 1 )
ಖಳನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖಳನಬಳಿಪ ( 1 , 1 )
ಖಳನರಮನೆ ( 1 , 1 )
ಖಳನವಿಚಾರಿಸಿಕೊ ( 1 , 1 )
ಖಳನಾ ( 3 , 3 )
ಖಳನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖಳನಾಶದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಳನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಖಳನಿದಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಳನಿದೇ ( 1 , 1 )
ಖಳನಿರವ ( 1 , 1 )
ಖಳನಿರ್ನಾಮ ( 1 , 1 )
ಖಳನು ( 14 , 12 )
ಖಳನುಕೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ಖಳನುದರ ( 2 , 2 )
ಖಳನುದರವ ( 1 , 1 )
ಖಳನುದ್ದುರುಟುಜಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಖಳನುರ ( 1 , 1 )
ಖಳನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಖಳನೇನಾದಹಯವದನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖಳನೋರ್ವ ( 1 , 1 )
ಖಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖಳಪೂತನಿಯಳಿದಾ ( 1 , 1 )
ಖಳಪ್ರಳಯಪರಾಕುಅಂಜನೆತನಯ ( 1 , 1 )
ಖಳಬರುವ ( 1 , 1 )
ಖಳಬುದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಖಳಭೂಪರಳಿದ ( 1 , 1 )
ಖಳಮತಗಳನೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಖಳಮತಿಯು ( 1 , 1 )
ಖಳಮುಂಡನ ( 1 , 1 )
ಖಳರ ( 73 , 40 )
ಖಳರಕುಮತಗಳು ( 1 , 1 )
ಖಳರಕುಲವೈರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಳರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಖಳರಥಳಿಸಿ ( 1 , 1 )