ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಂತೆಂತು ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಂದ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಂದು ( 4 , 4 )
ಇಂತೆನಬಾರದಾ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆನಲೇನ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆನಲೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆನುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಲ್ಲರಾ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಸೆದನು ( 1 , 1 )
ಇಂತೆಸೆವ ( 2 , 2 )
ಇತ್ತ ( 74 , 41 )
ಇತ್ತ27ದುಸ್ತರ್ಕ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಕಡೆ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಗೆ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಂಡಗಳನೋಟದಿ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಂಡದ ( 2 , 1 )
ಇತ್ತಂಡದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಂಡದಿ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಂಡದಿಂತು ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಂಡವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಣದ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತತ್ತ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಂಥಸ್ವಂತ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತದಕೆ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತದ್ದೆ ( 2 , 2 )
ಇತ್ತಧೀರಕೂರ್ಮಮೂರುತಿ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತನು ( 1 , 1 )
ಇತ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತನೆಂದು ( 2 , 2 )
ಇತ್ತನೆವೀರ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಪರೆ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಪೆ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಪೆನೆನಲು ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಬಾರದಿರು ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಬೇಟೆಯನಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತರದ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತರದು ( 1 , 1 )
ಇತ್ತರದುತ್ತರಿಥಳಥಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತರಾಚಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತರಾಶಿಷವ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತರಿವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತರು ( 12 , 7 )
ಇತ್ತರೆ ( 4 , 4 )
ಇತ್ತರೋ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಲಿ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಲಿಂದೆರಡೊರ್ಷ ( 1 , 1 )
ಇತ್ತಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )