ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಜ್ರಾಂಗ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಂಗವನಿಂದೂ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಂಗಿ ( 2 , 1 )
ವಜ್ರಾಂಗಿಯಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಭರಣವು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಭರಣಶ್ರೀಕರವದನ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧಉಪೇಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧಕೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧದೆಚ್ಚೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧವ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧುಂಟು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಿ ( 3 , 3 )
ವಜ್ರಿಕೋದೀಚಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಿಪ್ರಸ್ಥಕೈ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಿಯಗರ್ವಿಂ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರ್ಯ ( 3 , 2 )
ವಜ್ರ್ಯಗೆಕಾಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರ್ಯವು ( 1 , 1 )
ವಜ್ರ್ಯವೂಖೂಳನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ವಂಝಾರ ( 1 , 1 )
ವಟ ( 5 , 3 )
ವಟತರು ( 1 , 1 )
ವಟತರುಣ ( 1 , 1 )
ವಟತಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ವಟದ ( 2 , 2 )
ವಟದಎಲೆಯ ( 2 , 1 )
ವಟದೆಲೆ ( 4 , 3 )
ವಟದೆಲೆಯ ( 1 , 1 )
ವಟದೆಲೆಯೊಳು ( 2 , 1 )
ವಟದೊಳು ( 1 , 1 )
ವಟನಿಕಟ್ಟಿಯಲಿಯಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರ ( 5 , 5 )
ವಟಪತ್ರದ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರಪುಟಶಯನ ( 2 , 2 )
ವಟಪತ್ರವನಿತೆಯರ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರಶಯನ ( 6 , 3 )
ವಟಪತ್ರಶಯನಗೆನ್ನಿರೊ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರಶಯನನಾಗಿಮುಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರಶಯನನಾದ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರಶಯನನೆ ( 1 , 1 )
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ( 7 , 6 )
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿವೋಷ್ಠಪುಟದಿ ( 1 , 1 )