ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯತೀಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಯತೀಶ್ವರನ ( 1 , 1 )
ಯತೀಶ್ವರರೇ ( 1 , 1 )
ಯಂತು ( 2 , 2 )
ಯತುನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಯಂತೃಣಮೂರ್ತೇ ( 1 , 1 )
ಯಂತೆ ( 3 , 3 )
ಯಂತೆಂದು ( 3 , 2 )
ಯತೇಂದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಯತೇಶ3 ( 1 , 1 )
ಯತ್ತಣಿಂ ( 1 , 1 )
ಯತ್ತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನ ( 11 , 9 )
ಯತ್ನಕೆ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಗಳ ( 2 , 2 )
ಯತ್ನಗಳು ( 3 , 3 )
ಯತ್ನಗೈದರು ( 1 , 1 )
ಯತ್ನದಲಿ ( 2 , 2 )
ಯತ್ನದಿ ( 4 , 4 )
ಯತ್ನದಿಂದ ( 2 , 2 )
ಯತ್ನದಿಂದಲ್ಲಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಮನ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನವಂ ( 2 , 2 )
ಯತ್ನವನು ( 1 , 1 )
ಯತ್ನವಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನವಿ- ( 1 , 1 )
ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನವಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನವು ( 6 , 6 )
ಯತ್ನವೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಯತ್ನವೇನಿಲ್ಲಿದರೋಳು ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಸಲುದ್ವಂಸ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಸಿದರು ( 2 , 1 )
ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಸಿದರೂಸುಧಾ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನಾಗಾರ್ಜುನನ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಯತ್ನಿಸೆಸತಿಯು ( 1 , 1 )
ಯತ್ನೀಸೆ ( 1 , 1 )
ಯತ್ಯಾರಾಧೀತ ( 1 , 1 )
ಯತ್ಯಾಶ್ರಮ ( 3 , 2 )
ಯತ್ಯಾಶ್ರಮವವರಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಯತ್ಯಾಶ್ರಮವೆ ( 1 , 1 )
ಯತ್ಯಾಶ್ರಮೋಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರ ( 13 , 12 )
ಯಂತ್ರಗಳ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಜೀವ ( 1 , 1 )