ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಕಷ್ಟ-ಕರ್ಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಪಕಷ್ಟಜನ್ಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಸಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಹೋದ್ಭವೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಾ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಕುಜನರ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಕುಬುದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಡಿಬೇಡುವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಣದೇ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಮ ( 2 , 2 )
ಪಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಳಿದು ( 1 , 1 )
ಪಕಾಯ ( 2 , 1 )
ಪಕಾಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಯರ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಯವೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಾರ ( 1 , 1 )
ಪಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪಕಾರ್ತಿಕ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಲನೂರಿ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಲಲಂದುಗೆ ( 2 , 2 )
ಪಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಲುಗಳು ( 1 , 1 )
ಪಕಾವೇರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಶಿ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಷ್ಟಹಾರನ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಸಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಾಸಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಪಕಿಂಪುರುಷಕಿನ್ನರಚಾರಣ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಿಲ ( 1 , 1 )
ಪಕುಂಡಲಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಪಕುಣಿದಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಪಕುಂದಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಕುಂದಣದ ( 1 , 1 )
ಪಕುಂದಣದಿ ( 1 , 1 )
ಪಕುಧ್ರೇಡ್ಜ ( 1 , 1 )
ಪಕುಂಭಿಣಿಕೃತರಥ ( 1 , 1 )
ಪಕುರುರಾಯನು ( 1 , 1 )
ಪಕುರುಹಬಲ್ಲವರಾರು ( 1 , 1 )
ಪಕುಲಿಶಬಾಧೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕುಹಕರ ( 1 , 1 )
ಪಕುಳಿತು ( 1 , 1 )
ಪಕೂಡುವಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಪಕೃತಯುಗಪ್ರಭವಮಧು ( 1 , 1 )
ಪಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಪಕೃಷ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಪಕೃಷ್ಣನಅನುದಿನಸ್ಮರಣೆಗೈವನೆ ( 1 , 1 )
ಪಕೃಷ್ಣಮೂರುತಿ ( 1 , 1 )
ಪಕೆ ( 1 , 1 )