ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಕಡೆಯುವ ( 1 , 1 )
ಪಕಡೊ ( 1 , 1 )
ಪಕಣಕಾಲಂದುಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕಣುಗೆಟ್ಟಿನೀ ( 1 , 1 )
ಪಕಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಪಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವಳ ( 1 , 1 )
ಪಕಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಪಕಣ್ಣೆವೆಯನಿಕ್ಕದು ( 1 , 1 )
ಪಕಣ್ಣೇ ( 1 , 1 )
ಪಕಂತುಪಿತನು ( 1 , 1 )
ಪಕಂದ ( 1 , 1 )
ಪಕಂದರ್ಪಬಾಧೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಪಂಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕದಲ್ಲಿಮುಂಗೈಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕದಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕದಿಂ ( 4 , 4 )
ಪಂಕದೊಳಗದ್ದಿರುವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕದೊಳಗಿಹನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕದೊಳು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಧಾರಿ ( 1 , 1 )
ಪಕನಸಿನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಕಪಕಾ ( 1 , 1 )
ಪಕಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ಪಕರಿ ( 1 , 1 )
ಪಕರಿಚರ್ಮಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಪಕರಿಧ್ರುವಬಲಿಪಾಂಚಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಕರಿರಾಜ ( 1 , 1 )
ಪಕರಿವರದನೆ ( 1 , 1 )
ಪಕರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಪಕರುಣತೊರಿಸು ( 1 , 1 )
ಪಕರುಣನಿಧಿಯಡಿಗೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಪಕರುಣಾಕರ ( 1 , 1 )
ಪಕರುಣಾಕರಸುಂದರ ( 1 , 1 )
ಪಕರುಣಾದಿ ( 1 , 1 )
ಪಕರುಣಾಸಾಗರನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪಕರುಳಹರಕನ ( 1 , 1 )
ಪಕಲಹಬಾರದ ( 1 , 1 )
ಪಕಲಿಮಲದಿ ( 1 , 1 )
ಪಕಲ್ಪತರು ( 1 , 1 )
ಪಕಲ್ಪತರುಸಮ ( 1 , 1 )
ಪಕಲ್ಯಾಣವು ( 1 , 1 )
ಪಕಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪಕಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಪಕವ ( 2 , 2 )
ಪಕವನಳಿದನರಿಯಸುತನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕವಾರವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕವಿಮೋಚನ ( 3 , 2 )
ಪಂಕವಿರಹಿತದ ( 1 , 1 )
ಪಂಕವು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಶೋಷ ( 1 , 1 )