ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಣಿಸೆ ( 2 , 2 )
ಎಣಿಸೆಎಂತು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಎಣೆ ( 4 , 4 )
ಎಣೆಗಾಣದ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣದಗಣಿತ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣೆ ( 11 , 8 )
ಎಣೆಗಾಣೆ2 ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣೆ7 ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣೆÉ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣೆನೀರ್ವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣೆನೇ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣೆನೊ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಗಾಣೆನೋ ( 1 , 1 )
ಎಣೆನೂಲು ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯನಹೊಳಕಿದ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಾಗಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಾದ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಾರು ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಾರೊ ( 2 , 2 )
ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಿಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಿಲ್ಲದಿಹ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 2 , 1 )
ಎಣೆಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಿಲ್ಲಾನಂದಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯು ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯುಂಟೆ ( 8 , 5 )
ಎಣೆಯೆನುತ ( 1 , 1 )
ಎಣೆರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಎಣೆವುಂಟೇ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣಿದುಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣಿನುಲೊ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣಿಯನು ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೂರಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೂರಿಗೆಯನು ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆ ( 15 , 11 )
ಎಣ್ಣೆಕರಿದ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಕರೆದ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಮಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಮುಗಿವ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಯ ( 5 , 4 )
ಎಣ್ಣೆಯನೂಡುತ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಯು ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಯೂಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆವಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )