ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಟಿತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ತಟಿತ್ತೇಜ ( 1 , 1 )
ತಟಿತ್ಸಹಸ್ರೋತ್ಕಟರುಚಿರ ( 1 , 1 )
ತಟಿದಂದಿಪೊಳೆವ ( 1 , 1 )
ತಟಿದಾನಂತಾಭ ( 1 , 1 )
ತಟಿನಿ ( 2 , 2 )
ತಟಿನಿಗಳು ( 1 , 1 )
ತಟಿನಿಯ ( 1 , 1 )
ತಟಿನಿಯಲ್ಲಿಇರುವುದು ( 1 , 1 )
ತಟಿನೀ ( 1 , 1 )
ತಟಿನೀಸ್ನಾನ ( 1 , 1 )
ತಟಿನ್ನಿಭಕರ್ಣಕುಂಡಲವಿಟ್ಟಗಂಗಾಜನಕವೆಂಕಟೇಶನ್ನ ( 1 , 1 )
ತಟಿಯ ( 1 , 1 )
ತಂಟೆ ( 4 , 3 )
ತಂಟೆಗಾರು ( 1 , 1 )
ತಂಟೆಗೆ ( 1 , 1 )
ತಂಟೆನೀಡುವವೇನೆ ( 1 , 1 )
ತಂಟೆಬೇಡಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ತಂಟೆಯು ( 2 , 2 )
ತಂಟೆಯುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ತಂಟೆಸಂಸಾರದ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟ ( 2 , 2 )
ತಟ್ಟದಂದದಿ ( 2 , 1 )
ತಟ್ಟದಿರದು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟದಿರಲಿಎಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟದುಇನ್ನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟದೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟದೊ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟದ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟನವನೊ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟನೆ ( 8 , 7 )
ತಟ್ಟನೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ತಟ್ಟನೇ ( 2 , 1 )
ತಟ್ಟಬೇಕೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಲು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಾನ್ಮ್ಯಾಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿ ( 8 , 7 )
ತಟ್ಟಿತು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿದ ( 2 , 2 )
ತಟ್ಟಿದರೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿದುದೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿನಾರಿದ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿಯೊಳಾರುತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿಯೋಳ್ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟಿಶ್ರೀಲೋಲನ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೀಕೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೀನೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟು1ಅಗ್ಗದಾಸೆಗೆ ( 1 , 1 )