ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕುತಿವರವೀಯೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿವಿದೂರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿವಿಲಾಸ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿವೆಗ್ಗಳನೆನಿಸು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿವೈರಾಗ್ಯಖಣಿಯು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿವೈರಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಶೀಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಸಿರಿದೊರಕುವುದುಅವರೇವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಸೂರ್ಯಾಡುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಹರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಹೀನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತೀಭಕುತೀವದೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತೀಯಿಂದಕಳೆವುದು ( 1 , 1 )
ಭಕುತೀಲಿಬುದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತೀವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತುನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಭಕುತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತೋದ್ಧಾರ ( 2 , 1 )
ಭಕುತ್ಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತ್ಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಭಕೂತ ( 1 , 1 )
ಭಕೂತಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ಕರಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ಕರಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ಕರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ಕರಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ ( 398 , 75 )
ಭಕ್ತ- ( 16 , 10 )
ಭಕ್ತ-ಜನಸುರಧೇನು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ-ರರ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ-ರಾಪೇಕ್ಷೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ-ರಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ-ರೋರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ-ಸಂಜೀವನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ-ಸುಲ್ಲಭ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತ3 ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತÀನ್ನ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಅಜಪದಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಅನಿಮಿಷಾಂಶರು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕ- ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಂಕಣ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಂಟಂಕಗಳ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಮಲ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಂಕರಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಲ್ಪಭೂಜ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಳಂಕವಾ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಾಮಪೂರ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕಾಮಿತದಾತಎತ್ತುವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕು ( 1 , 1 )