ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗ್ಯತೆಆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಗಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ( 3 , 3 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯನರಿತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯನರಿವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯನುಸರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಯು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಲಿಹಾದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಸಾರಸಂಬಳ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯದಿ ( 2 , 1 )
ಯೋಗ್ಯದಿನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನ ( 3 , 3 )
ಯೋಗ್ಯನಸರ್ವಬೇಧಜÕನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನಾಗುವದಿದೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನಿಗೊಂದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನಿಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನುತ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನೆನಿಸು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನೆನ್ನುತ ( 2 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನೆಫಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯನೆಂಬೆನೋಸಕಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಮಾರ್ಗವನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಯೋ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರ ( 5 , 4 )
ಯೋಗ್ಯರನರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಬೋಧಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಲಿವಂಶ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಹುದು5 ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ( 8 , 3 )
ಯೋಗ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರಿಗೆಸಂಸ್ಮರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರು ( 6 , 2 )
ಯೋಗ್ಯರುಸತ್ಯವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯರೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ( 2 , 2 )