ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಾದವಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ( 15 , 10 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂ1 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ( 29 , 22 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಧ್ಯಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಪತಿಸೇವೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದರ್ಜುನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ( 31 , 17 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿತುಳಸಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೆ ( 5 , 5 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಯೊಂದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಚರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವೆವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೀವುದು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೆನ್ನ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ್ಹಣಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ್ಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯು ( 3 , 3 )
ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತನಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯುಂಟುದುಡ್ಡು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯುತೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಯೆನ್ನುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೆಮ್ಮೊಳಗೈತಂದಳೀದಿನಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳಕ್ಷಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗಾಗಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳಳಿದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳಿರಿಸೆನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳಿರಿಸೈ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳೀವೆನೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳುಪದೇಶವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯೊಳ್ ( 2 , 2 )