ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೀತಿಂದ್ವಿಭೀಷಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಧ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಪಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಟ್ಟುಸೋತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲಾದರದಿಂದ-ಹೇ- ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡೆದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡೆದಿಹ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ( 6 , 5 )
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದಸುಂದರಾಂಗನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನೆಂದೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಾ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಬಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಬೊಮ್ಮಕಂಡು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಮಂತ್ರಿಯೆನಿಪವರೆಂದೊಡಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಮಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಮಾಡೆನ್ನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯ ( 45 , 31 )
ಪ್ರೀತಿಯಣ್ಮದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯತ್ಯಾದರದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯದರಿಂದತೋರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯನು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಯನುಂಟು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯನುಮಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯನುಸೇರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯನೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಯಪಡೆದ್ಯತಿನಾಥನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಮಾಡು1 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಮಾಡು2 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ( 32 , 19 )
ಪ್ರೀತಿಯಲಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಲೀಕರುಣಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಾ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಾಗದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲೊ ( 2 , 1 )