ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೀತನೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನೇ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತನೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಪ್ರಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಮನಕೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಮಾನವಮೃಗಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತರೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಲೋಕ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಲೋಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಶ್ರೀಮಲಸಹಾರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಸರ್ವವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಾ ( 12 , 10 )
ಪ್ರೀತಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಾನಾಗುವೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಾನೀತಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿ ( 107 , 44 )
ಪ್ರೀತಿ-ಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಉಚ್ಚತಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಕರ ( 5 , 3 )
ಪ್ರೀತಿಕರನಾದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಕರನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಕರಭಾರಿಶುಭಫಲಪ್ರದವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗಳು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇಬಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೂಸುಜನಅಧಿಕಾರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೆ ( 8 , 5 )
ಪ್ರೀತಿಗೆ101ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೆ12ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೆಪಾತ್ರರೆನಿಸಿರುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೇವೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೈದುಪದುಮನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೈದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೊಡುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೊದಗಲೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಪರಿಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವತಾತನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗದುಶ್ಚಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿತಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿತೋರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿತೋರಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಂದ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೀತಿಂದಾಡಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಂದುಪನಯನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಂದೆ ( 2 , 1 )