ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಳಗಿಟ್ಟಳು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿಟ್ಟು ( 3 , 3 )
ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಹುದಂಬಿಗ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿಂದ ( 2 , 2 )
ಒಳಗಿದ್ದ ( 2 , 2 )
ಒಳಗಿದ್ದದೊರೆಗಳಿನ್ನೆಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿದ್ದಬಾಲೆರಿನೆÀ್ನಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿದ್ದಮಿತ್ರೇರಿನ್ನೆಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿದ್ದಾ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿದ್ದಾವೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿದ್ದು ( 7 , 6 )
ಒಳಗಿನ ( 5 , 5 )
ಒಳಗಿನವಾಸ- ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿನಾ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿನ್ನು2 ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿನ್ನುನಾರಿಯರು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿನ್ನುಮಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿರಲಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿರಿಸಿಹಳೇಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿರುವಳು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿರ್ದು2 ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿರ್ವ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿವಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗಿಹ ( 3 , 3 )
ಒಳಗಿಹ್ಯ ( 2 , 1 )
ಒಳಗು ( 4 , 3 )
ಒಳಗುಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗುಟ್ಟಿನ ( 1 , 1 )
ಒಳಗುರುರುಕ್ರಮನುಳಿದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗೂ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆ ( 109 , 32 )
ಒಳಗೆ) ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಗುಮ್ಮನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆತುಂಬಿಇಹಜಂಗಮದಿತುಂಬಿಬಲು ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಬಂದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಲ್ಲಾ ( 2 , 2 )
ಒಳಗೆಹಂಬಲಿಸಿದರಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಹಿಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಳಗೆಳೆದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗೇ ( 2 , 2 )
ಒಳಗೈದು ( 1 , 1 )
ಒಳಗೊ ( 2 , 2 )