ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಕ್ಷಾ ( 4 , 4 )
ದಕ್ಷಾದಿಗಳೊಡೆಯೈದು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಾದ್ವರ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಾಧಃಪಾಣೇ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಾಧ್ವ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿಧ್ವಂಸನಚತುರಂ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಾನಿರುದ್ಧಾ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಾರಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣ ( 30 , 16 )
ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಕೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಗಂಗೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದಲಜ್ಞಾನನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದಲಿ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಕ್ಷೇತ್ರಾಟನದಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಹ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದಿ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಿನಿರುರುತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣದೊಳಜ್ಞಾನವುಹಿಂದೆಡೆಯೊಳಗವೈರಾಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಭುಜದೊಳು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಭುಜದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಮುಖ್ಯದೋರ್ಧೃತ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣವಲ್ಲಭ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣವಾರಣಾಸಿಯೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣವಾಹಿನಿ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಿಣಶರಧಿ ( 3 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥವಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಳ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾ ( 4 , 4 )
ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಕಂಠ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಗತ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಗವತ್ಸರೂಪಿಯೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿನಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಯ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಯಲಿಹ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಖ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿಯು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ( 3 , 3 )