ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲಿಯದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯದಿರಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯದೇಹರಿತಾನೂ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯನು ( 4 , 3 )
ಒಲಿಯನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಯ್ಯಾನೆಲೆಗಾಣದಭವಜಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಲಿ ( 2 , 2 )
ಒಲಿಯಲಿ2 ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಲಿ4 ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಲಿಕೋಲ1ಪತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಲು ( 6 , 6 )
ಒಲಿಯಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಲೆನಗೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುತ ( 6 , 5 )
ಒಲಿಯುತಗಜನಕನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುತಲಿ ( 2 , 2 )
ಒಲಿಯುತಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುತ್ತಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವ ( 8 , 6 )
ಒಲಿಯುವನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವನು ( 3 , 2 )
ಒಲಿಯುವನುಗಾಲವೃಗಳ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವನೇನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವನೇನೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವನೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವರೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವುದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯುವೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯೆ ( 11 , 9 )
ಒಲಿಯೆಂದುಓದಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಯೊ ( 3 , 3 )
ಒಲಿಯೋ ( 4 , 2 )
ಒಲಿವ ( 31 , 21 )
ಒಲಿವ106ಗೋಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವÀನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಂತೆ ( 2 , 2 )
ಒಲಿವಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನ ( 1 , 1 )