ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ್ವತ್ಪಾದಾರ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದವನಿತ್ತೆ4 ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ತ್ವಂತ್ರಾಹಿತ್ರಾಹಿ2ದಾಸ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವದ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವದಕೆ ( 2 , 1 )
ತ್ವತ್ವದಕೆÉ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವದಕೆಹರಿಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವದರೂಢಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವದಲಗ್ನಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವದಾಂಬುಜಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವಾದ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ವಾದಕೆ ( 2 , 1 )
ತ್ವತ್ವಾದಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಸಂಗವನು ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಸಹ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಸುಗುಣ ( 1 , 1 )
ತ್ವತ್ಸೇವಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವಥವಿಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವದಧೀನ ( 1 , 1 )
ತ್ವದಧೀನವು ( 1 , 1 )
ತ್ವದಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವದಾಸ್ಯ ( 1 , 1 )
ತ್ವದೀಯ ( 2 , 2 )
ತ್ವದ್ ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ಗಾತ್ರನೊ2 ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ಗುಣ ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ಗುಣಜ್ಞಾನಿಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ದತ್ತವಾಚಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ದಾಸನಾಡೆಯ ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ದಾಸ್ಯವಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ಭøತ್ಯಭೃತ್ಯರ ( 1 , 1 )
ತ್ವದ್ಭಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ತ್ವಧ್ಭಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನು ( 1 , 1 )
ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವನ್ಮನೋಭಿಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ತ್ವನ್ಮಹಾಮಹಿಮೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವಂಪದ ( 1 , 1 )
ತ್ವಂಪಾಲಯಮಾಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವಮಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವಮೇವ ( 1 , 1 )
ತ್ವಯಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವರ ( 26 , 12 )
ತ್ವರ- ( 1 , 1 )
ತ್ವರಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರತದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಯಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಲಭಯವನೀಡುತ ( 1 , 1 )