ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೊಳೆವೆಲೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವೊ ( 16 , 4 )
ಹೊಳೆವೋ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವೋತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವೋದುತಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಹುತಿಹ್ಯಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಹೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಹೊಳೆದುಹಿಂಗದನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಹೊಳೆಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಹೊಳೆಯುವಪಾದಊರುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೋಯುತದಣ್ಣಅದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳ್ಳದ ( 1 , 1 )
ಹೊುದೂ ( 1 , 1 )
ಹೊೈುಸುವೆನಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೋ ( 19 , 13 )
ಹೋ-ಗಾಡಿಸು ( 1 , 1 )
ಹೋಅಪ ( 1 , 1 )
ಹೋಕ ( 2 , 2 )
ಹೋಕರ ( 1 , 1 )
ಹೋಕರಿವರು ( 1 , 1 )
ಹೋಕರು ( 1 , 1 )
ಹೋಕಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಕಹೋಗದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಕಹೋದರಾರು ( 1 , 1 )
ಹೋಕಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಕು ( 6 , 3 )
ಹೋಕುವ ( 1 , 1 )
ಹೋಕೆ ( 3 , 1 )
ಹೋಕ್ಷಧ್ವಜ ( 2 , 2 )
ಹೋಗ ( 3 , 2 )
ಹೋಗÉೂ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಗೊಡದುದಧಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಗೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದ ( 11 , 9 )
ಹೋಗದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಂಥಾದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಂದದಲಿಕರುಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗದನಕ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಲಿರೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದವರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಿರಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಿರಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಿರು ( 4 , 3 )
ಹೋಗದಿರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಿರೆಲೋ ( 1 , 1 )