ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೊಳೆಯೇಸಬಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೊ ( 2 , 2 )
ಹೊಳೆಯೊ3 ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೊಳಗೆ ( 2 , 1 )
ಹೊಳೆಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಹೊಳೆಯೋ ( 2 , 2 )
ಹೊಳೆಯೋನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೋಪಸುಣ್ಣದ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವ ( 90 , 37 )
ಹೊಳೆವÀ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವÀಕಿಂಕಿಣಿಪೈಜನಿನಾದವುಬಿಂಕದಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಕುಂಡಲಪ್ರಶಸ್ತವದನಜಗಜೀವ1ಎಳೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಂತೆಶ್ರೀರಂಗ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಂಥ ( 4 , 4 )
ಹೊಳೆವಂಥಬಿರುದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಂಥಹಾಟಕಾಂಬರÀನ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವದನುಬರಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವದು ( 3 , 1 )
ಹೊಳೆವದೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವದೋರಿದ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವನ ( 2 , 2 )
ಹೊಳೆವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವನು ( 3 , 3 )
ಹೊಳೆವನೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವನೇ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಪರಂಜಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವರು ( 2 , 1 )
ಹೊಳೆವಲಲಾಟ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವವು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಷ್ಟಪತ್ರಿಕೆಯು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಸುತ್ರಾಮಾಶೇಷವರದ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಸುಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಾ ( 6 , 2 )
ಹೊಳೆವಾಖಂಡದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವಾಬಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುತ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುತದೂತೆನಳಿನ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುತದೆ ( 2 , 1 )
ಹೊಳೆವುತದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುತಲ್ಯದೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುತಾ ( 2 , 1 )
ಹೊಳೆವುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುತಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುತ್ತ ( 2 , 1 )
ಹೊಳೆವುದು ( 4 , 2 )
ಹೊಳೆವುದೇ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುಬಲ್ಲವನರಿಯಲವ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆವುವಾನೆ4 ( 1 , 1 )