ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೊಳೆಯುತಛಂದ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಜರದ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತನಾನೇ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಬಾರೈ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಬಿಂಕದ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಮಿಗಿಲಾದಾಭರಣವ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಲಿ ( 4 , 2 )
ಹೊಳೆಯುತಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಲಿರ್ಪಾ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಲಿಹರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಲೀಗ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಲ್ಯದೆ ( 2 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಸರಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಸುವರ್ಣದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಹೊರ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿದೆ1ಬಂಗಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿದೆ2ತೆರೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿರುವ3 ( 2 , 2 )
ಹೊಳೆಯುತಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುಂತಿರೆ ( 3 , 3 )
ಹೊಳೆಯುತಿವೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿಹ ( 4 , 4 )
ಹೊಳೆಯುತಿಹÀರಾಜನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿಹದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿಹರಾಜನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತಿಹುದು ( 2 , 2 )
ಹೊಳೆಯುತಿಹ್ಯದು ( 2 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತ್ತ ( 7 , 3 )
ಹೊಳೆಯುತ್ತಜ್ವಲಿತ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಹ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುವ ( 13 , 10 )
ಹೊಳೆಯುವಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುವತೆರನಾ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುವದೆಂದಿಗದುನಳಿನಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುವನು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುವಳೇಒಳಹೊರಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುವುದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯುವುದುಕುಮತಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೆ ( 15 , 9 )
ಹೊಳೆಯೆಇಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೆಕಂಗೊಳಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೆಕಾಮ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೆಬರಿಮೈಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೆಂಬೋದು ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೆಯದುಕುಲೇಶ ( 1 , 1 )
ಹೊಳೆಯೆಲಲಾಟದಿ ( 1 , 1 )