ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಪ್ಪಮಂದೇಹ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪರು ( 2 , 2 )
ಒಪ್ಪಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಲಾರೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಲು ( 4 , 2 )
ಒಪ್ಪಲುಪ್ರಣತರ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪವ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪವಾದ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪವಾದೀತಷ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪವಾಯಿತೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪವಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪವೋ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಸಿದ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಒಪ್ಪಿ ( 18 , 14 )
ಒಪ್ಪಿಅನವರತನಿಶ್ಚಿಂತೆಯನು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೊ ( 2 , 2 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ( 6 , 6 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೊಂಬತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ( 3 , 3 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೊಯೆನ್ನಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಕೋಬೇಕೋ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಗೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಡಿಯ ( 3 , 3 )
ಒಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕ್ಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಡಿಯವಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಡುವದು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿಡ್ಯವಲಕ್ಕಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿತು ( 2 , 2 )
ಒಪ್ಪಿದ ( 9 , 8 )
ಒಪ್ಪಿದಂಕಿತವಿತ್ತುಅರ್ಪಿಸಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದನು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದರುಮಾಯಾಮೋಹವೃತ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದವ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದವನು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದವು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದಳು ( 2 , 2 )
ಒಪ್ಪಿದಾನವಾಂತಕ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಿದೆನರಮೃಗರೂಪೀ ( 1 , 1 )