ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೇಷ್ಠಮಾರ್ಗವು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಮುಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಮೂರುತಿ ( 4 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಮೂರುತಿದೇವನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಯತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಯತಿವರರಂಘ್ರಿಕಮಲವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಯತಿವರರಂಘ್ರಿಕಮಲವ5 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರ ( 5 , 4 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದುಪದೇಶ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರು ( 4 , 3 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರುಧರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರುಯೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರುವದರಿಯದಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೂಪಳೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದರಿತಿರುವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದಿರಮಣೀಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಲ್ಲರ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಳಗೆ ( 2 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಳು ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವದೆನಿಟಷ್ಟೂನಾನಿಲ್ಲದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಹ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ( 6 , 4 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಾಸನದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಿಜಯದಾಸರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವೇನಿದೂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠವೇನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಸುಗಂಧಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಥಾನವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಹರಿದಿನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಳಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದರೆ ( 1 , 1 )