ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒದ್ದಾಡುತಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದಾಡುತಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದಾಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದಾಡುವೆನೊ ( 2 , 1 )
ಒದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದಿತ್ತೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒದ್ದು ( 30 , 17 )
ಒದ್ದುಕೊಂಬೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದುದುರ್ಮತ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದೊದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒದ್ದೋಡಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ಒದ್ಯಾಡುತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಒಂದ್ಹಗಲ್ಯುಗವಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದ್ಹಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಂದ್ಹೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒನಕಿ ( 1 , 1 )
ಒನಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಒನಕಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಒನಕಿಲಿಬಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಒನಕೀ ( 1 , 1 )
ಒನಕೀಯಾ ( 1 , 1 )
ಒನಕೀಲಿ ( 1 , 1 )
ಒನಕೆ ( 2 , 2 )
ಒನಕೆಯ ( 2 , 2 )
ಒನಕೆಯಿಂದಓಗರ ( 1 , 1 )
ಒನಪು ( 1 , 1 )
ಒನಪುಗಳ ( 1 , 1 )
ಒನಿತೆಯರು ( 1 , 1 )
ಒನೆದೊನೆದು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪ ( 8 , 7 )
ಒಪ್ಪಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪತ್ತಿನೂಟದೊಳಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪದ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪದಿಂ ( 3 , 3 )
ಒಪ್ಪದಿಂದ ( 6 , 4 )
ಒಪ್ಪದಿಂದಕ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪದಿಂದಲಿ ( 7 , 4 )
ಒಪ್ಪದಿಂದಲಿಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪದಿಂದೆಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪದೇ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪದೊಪ್ಪದೆನ್ನಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪನಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪನು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪನೋ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಬೊಜ್ಜೇಲಿ ( 1 , 1 )