ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೇಷ್ಠದ ( 4 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಠದನುಜಘರಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠದಸುರರು4ಅಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠದಿ ( 2 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠದೈವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಧನುಜಘರಟ್ಟಗಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಂ ( 8 , 8 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನರನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನರಸೂತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುವನು73ತಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಯತಿವರನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವಗೆಅ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ವಸುದೇವನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾರದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೀತಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನು ( 6 , 5 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನುದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ( 7 , 5 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದುಮಾಲೋಲಆತ್ಮಜನಿನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೆನಿಸಿಮಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಸಿಪನ್ನಗ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಶಿದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿದಂಥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನ್ನಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನ್ನುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬುವನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬುವರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಸ್ತನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠನ್ನ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಪದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಪಾದಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಫÀಲದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಬ್ರಾಹ್ಮಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಭೂತದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಮಹಿಮನೆ ( 1 , 1 )