ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೀಹರಿಅ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಅಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಇನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಈವ31ಭಾಗಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಎಂಬ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಕಮಲನಾಭ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಕಾರ್ಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಕೊಟ್ಟರುಂಟು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗತಿಪ್ರಿಯಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗರ್ಪಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗಾತ್ಮವನರ್ಪಿಸುವೆನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗಿವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗಿವನಿತ್ಯವಾಹನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗೀಯಲು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗುಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗುಣಕುಣಿದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗುಣವಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗುಣಾನುವರ್ಣನಾಗಳಸುಗಾನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಭಕುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ( 36 , 22 )
ಶ್ರೀಹರಿಗೆಗುರುಸುಖತೀರ್ಥರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗೆರಗುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಗೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಚರಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಚಾರುಚರಣಸ್ಮರಣೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಜಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿತಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಾತನಾಗಿರುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಾಸ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಾಸರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಾಸವೃಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಾಸಾಗ್ರಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಿನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದಿನದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದೂತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿದೂತಭಳಿರೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಪರೋಕ್ಷಿಗೈಸಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಮಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಾಮ ( 7 , 5 )
ಶ್ರೀಹರಿನಾಮಗತಿಎನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಾಮದಿಂದ್ಹೋಹುದುಅಂತ್ಯಕೊದಗಿತಜಮಿಳನಿಗಿನ್ನಾವುದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಾಮವ ( 2 , 2 )