ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒದೆಸಿಕೊಂಡ್ವೊಯ್ಕುಂಠದಿ ( 1 , 1 )
ಒದೆಸಿದಳುಬೇಳ ( 1 , 1 )
ಒದೆಸುವಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಹೆತ್ತಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಂದೇ ( 111 , 44 )
ಒಂದೇ- ( 1 , 1 )
ಒಂದೇ1 ( 1 , 1 )
ಒಂದೇಒಂದನು ( 1 , 1 )
ಒಂದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಒಂದೇಯೆಂಬಕ್ಷುಲಕರನು ( 1 , 1 )
ಒಂದೇಸಮದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊದಗಲು ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದನ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದಭದ್ರ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದರ ( 2 , 2 )
ಒಂದೊಂದರಲಿ ( 2 , 2 )
ಒಂದೊಂದರೊಳ್ಶತರೂಪ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದಲ್ಲೂಅನಂತರೂಪ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದಂಶ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದಾಗ್ಯಗಲುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದಿವರ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದು ( 68 , 26 )
ಒಂದೊಂದುಪರಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದುಪರಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದುಪಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದುಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದೂ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದೆ ( 4 , 3 )
ಒಂದೊಂದೆಡೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದೇ ( 2 , 2 )
ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದ್ಹೆಜ್ಜೆನಿಡುತಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂಬತ್ತಾರೈದು ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೋ ( 1 , 1 )
ಒಂದೋಂದು ( 1 , 1 )
ಒದ್ದ ( 3 , 3 )
ಒದ್ದಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದಂಥ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದನ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದನಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದಮುನಿಗಾ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದರೆ ( 2 , 2 )
ಒದ್ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದವಗೆ ( 2 , 2 )
ಒದ್ದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಒದ್ದಾಡಿದಸತ್ಯದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )