ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಣಿಯನಿಟ್ಟೆಕದನತೆಗೆದ್ಹೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯನಿಟ್ಟೆನಾರಿರುಕ್ಮಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯಿಟ್ಟುಓಡಿದ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಣುಮನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಣುರೇಣುದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಣೆ ( 19 , 11 )
ಆಣೆ- ( 1 , 1 )
ಆಣೆ-ರಂಗ ( 1 , 1 )
ಆಣೆ-ರಂಗ- ( 1 , 1 )
ಆಣೆಕಲ್ಲಾಡಿದಳೇ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಗುಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಆಣೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಣೆತಪ್ಪಿಗೆಕೈಯ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಮುತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಯಗಲಿದರಿಲ್ಲಿಂದವೆ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಯನಿಟ್ಟೆಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಯಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಯಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಆಣೆಯು ( 1 , 1 )
ಆತ ( 17 , 14 )
ಆತಂಕ ( 3 , 3 )
ಆತಂಕಗಳನು ( 1 , 1 )
ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುತಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಆತಂಕಪರಿಹಾರ ( 1 , 1 )
ಆತಂಕಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಆತಂಕವ ( 1 , 1 )
ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ಆತಗ ( 1 , 1 )
ಆತಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆತಗುತ್ತಮೆ ( 1 , 1 )
ಆತಗೆ ( 10 , 8 )
ಆತಘದಿನಾರ್ವರುಷ ( 1 , 1 )
ಆತತಾಯಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಆತಂಥ ( 1 , 1 )
ಆತನ ( 37 , 25 )
ಆತನ- ( 1 , 1 )
ಆತನಕಂಡು ( 1 , 1 )
ಆತನಂಗಕ್ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಆತನಡೆಸುವ ( 1 , 1 )
ಆತನತಾಮರಸ ( 1 , 1 )
ಆತನಂತ್ಯತಿನಾಥ ( 1 , 1 )
ಆತನದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆತನದೇವಕದಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಆತನನು ( 3 , 3 )
ಆತನನುವ ( 1 , 1 )
ಆತನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆತನನ್ವಯ ( 1 , 1 )
ಆತನಮದುವೆ ( 1 , 1 )