ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೀಸಹಿತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೀತಾಕಾಂತನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೀತಾಪತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮನರ್ಚಿಪರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೀತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೀತೆವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುಖತೀರ್ಥರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುತನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುಧಾರ್ಥಾನಂತಾದ್ರೀಶನಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವರಕುಮಾರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುಬ್ಬರಾಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುಮನಸರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುರಪನಾಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುರೇಂದ್ರರಕರಸರಸಿಜದಿಜಾತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುರೇಶನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸುವೃತೀಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೊಗಸಿನಿಂದೊತ್ತುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೋದಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸೋದಾಪುರದೊಳಗಿಹರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ( 3 , 2 )
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಟ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹತಿಸ್ತುತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹನುಮಂತಗೌಡರ್À ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹನುಮನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹನುಮೇಶವಿಠಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯ- ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯಮುಖ ( 3 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯವದನ ( 11 , 3 )
ಶ್ರೀಹಯವದನಗಿದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯವದನಗೆ ( 2 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯವದನನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯವದನನ್ನ ( 3 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯವದನರಾಯ ( 2 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯವದನಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹಯಾಸ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿ ( 280 , 59 )
ಶ್ರೀಹರಿ- ( 2 , 2 )
ಶ್ರೀಹರಿ-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿ1 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿ2 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿ3 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿ4 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿ5 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿsನಿರ್ಗುಣ ( 1 , 1 )