ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂಇಂದಿರೇಶನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳವನಿಯೊಳಡಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆಅದ್ಬುತ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆಪಟು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳುಚತುರೋತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳುಮಂತ್ರೋಪದೇಶವು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳುಲೀಲೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳೊಳುತಾನೇ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳ್‍ಪದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳ್ಯಾತಕ ( 2 , 2 )
ಗ್ರಂಥಗಳ್ರಚನೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳ್ರಚಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳ್ಹೇಳಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗಳ್ಹೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಗೈದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಚೋರನ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದ ( 2 , 2 )
ಗ್ರಂಥದರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಲಿ ( 2 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಲಿನಿರುತ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಲೀಈಸು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಶ್ರೀಧರ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದವರ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಸ್ವಾದುರಸ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಹಸಿಬೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದಿ ( 6 , 4 )
ಗ್ರಂಥದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥದೊಲವಅಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥನೇಕ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಪಠಣಗಳ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಪಾಣಿಗುರು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಪ್ರಣೀತ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಮಾಳ್ಪರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥರಚನೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥರಚಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥರಾಜ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಂಥಲಕ್ಷ್ಯಸಾರ ( 1 , 1 )