ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಊದುತ ( 2 , 2 )
ಊದುತÀಲಿಹನೆ ( 1 , 1 )
ಊದುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಊದುತಲಿಕ್ಕುಇಂಬುಕಸ್ತುರಿ ( 1 , 1 )
ಊದುತಲಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಊದುತಲೀ ( 1 , 1 )
ಊದುತಾ ( 1 , 1 )
ಊದುತಿಹನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಊದುತಿಹನೋ ( 1 , 1 )
ಊದುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಊದುತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಊದುಬತ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಊದುವ ( 7 , 5 )
ಊದುವರು ( 1 , 1 )
ಊದೆ ( 1 , 1 )
ಊದೊ ( 2 , 1 )
ಊದ್ರ್ವಗತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವ ( 16 , 13 )
ಊಧ್ರ್ವಕರ್ಣಂಗಳುಂ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಕಿರಲು ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಕೇಶ ( 2 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಗ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಗತಿ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಗಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಗಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವತಿಲಕ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವದಲಿ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವದಿಅಭಯಮುದ್ರೆಯು ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪಟ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರ ( 4 , 4 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರಗಳು ( 2 , 2 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರತಳದ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರವನೆ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರವಿಡುತ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತನು ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಢವು ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪುಂಢ್ರsÀಗಳೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಪೌಂಡ್ರ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಮೂಲದ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವರೇತಸನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವರೇತಾದವ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಹರಿಯಹೊದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ರ್ವಾಧೋ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ವ5ಟನೆಅಂಗಜಹ ( 1 , 1 )
ಊಧ್ವರೇತಸ್ಥನಾಗಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಊನ ( 4 , 3 )
ಊನನಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಊನರು ( 2 , 2 )
ಊನವಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )