ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಕಳಿವೇಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಕಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಳಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಆಕಳಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಆಕಳಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಆಕಳು ( 1 , 1 )
ಆಕಳುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಆಕಳೊಳಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಳ್ಹಾಲನು ( 1 , 1 )
ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಂಕ್ಷೆತಾ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಮ್ಮೈವ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರ ( 4 , 4 )
ಆಕಾರಂತರ್ಯಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರತೋರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರದಲಿ ( 2 , 2 )
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರದುರ್ಗವನು ( 1 , 1 )
ಆಕಾರದೇವಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರದೊರ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರವಳಿಯೆಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯನೆಂಬಾಗಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರವು ( 1 , 1 )
ಆಕಾರಶೂನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಕಾರಾಮೊದಲಾ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಲ ( 3 , 3 )
ಆಕಾಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಲಜನನುಸರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಲದಲಿ ( 2 , 1 )
ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶ ( 13 , 9 )
ಆಕಾಶಕಭಿಮಾನಿ ( 2 , 2 )
ಆಕಾಶಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಕೆನಿದ್ರೆಗೈವ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಆಕಾಶಗಂಗ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಗಂಗಾಧವಳ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶಗಳು ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶತನ್ನರ್ಧಾಂಶದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶದಭಿಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶದಲಿ ( 2 , 2 )
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶದೊಳು-ಆಹಾ- ( 1 , 1 )