ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನ್ನೋದಕ ( 1 , 1 )
ಘಮ ( 4 , 4 )
ಘಮಗುಡತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಘಮಗುಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘಮಗುಡುತದೆ ( 1 , 1 )
ಘಮಘಮ ( 1 , 1 )
ಘಮಘಮಿಪ ( 2 , 2 )
ಘಮಘಮಿಪನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘಮ‌‌ಘಮಿಸು ( 1 , 1 )
ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಘಮಘಮಿಸುವ ( 6 , 5 )
ಘಮಘಮಿಸುವಉತ್ತಮವಾದ ( 1 , 1 )
ಘಮಿಕಿಲಿಂದೇರಿಪ ( 1 , 1 )
ಘಮಿಘಮಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಘಮಿಪ ( 1 , 1 )
ಘಮ್ಮ ( 2 , 2 )
ಘಮ್ಮನೆ ( 11 , 8 )
ಘಮ್ಮನೇ ( 3 , 1 )
ಘಮ್ಮನ್ಹೊಳುವ ( 1 , 1 )
ಘಮ್ಮವಾದ ( 1 , 1 )
ಘರ ( 1 , 1 )
ಘರಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜನೆ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜಿಸಿ ( 3 , 3 )
ಘರ್ಜಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಘರ್ಜಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜಿಸುತಲೀ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜಿಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜಿಸುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜಿಸುವಕಾಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಜಿಸೆಕುಟಿಲ ( 1 , 1 )
ಘರ್ತಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಮಶ್ರೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಮಾಸ ( 1 , 1 )
ಘರ್ಮೋಕ್ತದಿ ( 1 , 1 )
ಘಲ ( 3 , 3 )
ಘಲಕು ( 1 , 1 )
ಘಲಗಳ ( 1 , 1 )
ಘಲಘಲನೆ ( 1 , 1 )
ಘಲರವದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘಲಿಘಲಿಗುಟ್ಟುವಾಬಟ್ಟಗೆಜ್ಜೆಯ ( 1 , 1 )
ಘಲಿರನುಲಿವ ( 1 , 1 )
ಘಲಿರು ( 3 , 3 )
ಘಲಿರುಘಲಿರೆನೆ ( 1 , 1 )
ಘಲಿರೆನಲು ( 1 , 1 )
ಘಲಿರೆನೆ ( 3 , 3 )
ಘಲಿರೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )