ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂತರವರಿತು ( 1 , 1 )
ಅಂತರವರಿತುಎಚ್ಚರ ( 1 , 1 )
ಅಂತರವರಿಯದ ( 2 , 1 )
ಅಂತರವರಿಯದೆ ( 2 , 2 )
ಅಂತರವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಂತರವೆಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾ ( 3 , 3 )
ಅಂತರಾಗದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾಂತದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮ ( 13 , 9 )
ಅಂತರಾತ್ಮಕ ( 9 , 8 )
ಅಂತರಾತ್ಮಕನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮಜ್ಞಾನವಾ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮದ ( 4 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮದಲಿ ( 2 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮದಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮದೊಳಗಿಹನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮದೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮನ ( 13 , 6 )
ಅಂತರಾತ್ಮನಖಿಲ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮನಾ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮನು ( 4 , 4 )
ಅಂತರಾತ್ಮನೊಳಿಂತು ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮನ್ಯಾರೋ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮಮಮಲ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮಲಿಹಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮವರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾತ್ಮವಿಠಲ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾನಂದಾರ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾಪುರಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಾವರಣಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಕ್ಷಣೆವಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಕ್ಷದ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲೊಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಕ್ಷದಿ ( 2 , 2 )
ಅಂತರಿಕ್ಷವ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಯೆನಿವನ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಅಂತರ್ಗಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರ್ಗತ ( 1 , 1 )
ಅಂತರ್ಗತನ ( 1 , 1 )
ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತರ್ಗತನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂತರ್ಗತನ್ನವಿಜಯಸಾರಥಿಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )