ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ( 49 , 22 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ5 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಗಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಗರ್ಪಿತವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಗೆ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಗೆಚ್ಚರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರಿಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ( 7 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಾದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಾಭಿಭವಸನಕಾದಿಮಹಂತದೂರ್ವಾಸಾದಿಗಳಗುರುಪರಂಪರೆಯಮಹಾಪುರುಷೋತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಿಷ್ಕಳನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನು ( 4 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೇ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೇಬಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೊಬ್ಬನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೊಲಿದುದೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಪ್ರೀತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಬಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಬ್ರಹ್ಮೇಶ ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶವಿಧಿಪಿತಜಗಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಶುಕ್ರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾ ( 7 , 7 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾವರದರಾಟ್ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತ ( 4 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತ ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿಗಳು ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿಗಳು95ಅಮ್ಮಾಯಮ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀನನಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯವದನಮೇರು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿವಲ್ಲಭನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿಹರು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯ ( 7 , 6 )
ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯದಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯನಿಂತೇತೇಜತಾನಾಗಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯನಿನ್ನಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡೆ ( 1 , 1 )