ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಞಾನಿಯವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾ[ದೆ] ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲನೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವನೆನಲು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಿವನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯು ( 5 , 5 )
ಜ್ಞಾನಿಯು ( 3 , 2 )
ಜ್ಞಾನಿಯುನಾನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯೆಂಬೆನೋ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿರಾಯತನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿವರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿವರೇಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿವರ್ಯನೆಂದುಸುದೃಢದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಶಂಕರನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಶಂಕರನೆ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಶಕ್ತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಸಂಗವಕೊಡೊ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಸಂಗವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೀ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೀಗಳ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೀನಿರಲು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೀನ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೆನುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಚ್ಚಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾ ( 3 , 3 )
ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾಕ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾದಿ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛೆ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನೇಛ್ಛಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ( 3 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂತಾದವು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೇಶ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೈಕ್ಯನಿಗೆಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ ( 1 , 1 )