ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂಖತಾಳ ( 1 , 1 )
ಶಂಖತೀರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಶಂಖತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ( 1 , 1 )
ಶಂಖತೀರ್ಥದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖತೀರ್ಥವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖತೂರ್ಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದ ( 8 , 6 )
ಶಂಖದಜಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಖದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದಲಿಅಪ್ರಮೇಯನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದಿ ( 3 , 3 )
ಶಂಖದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದಿಂದಿರುವಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದುದಕ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದುದಕದಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖದೈತ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಧರ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಧರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಧಾರಣ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಧಾರಣವನು ( 1 , 1 )
ಶಂಖನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖನಾದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖನಾದವು ( 1 , 1 )
ಶಂಖನಾದವುಘಮ್ಮೆನ್ನುತಲಿ ( 2 , 1 )
ಶಂಖನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖನಿನಾದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಶಂಖನಿನಾದದಿಂರಿಪುತಿಂಥಿಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಪಾಣಿ ( 2 , 1 )
ಶಂಖಪಾಣಿಯಪಾದಪಂಕಜ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಪುರವೈದಿದಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಖಪೂರ್ತಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖರಥಾಂಗವ ( 1 , 1 )
ಶಂಖರವಗಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಖರವದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖರಾಜ ( 1 , 1 )
ಶಂಖವ ( 9 , 7 )
ಶಂಖವತೀ ( 1 , 1 )
ಶಂಖವನೊತ್ತಿದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶಂಖವು ( 8 , 8 )
ಶಂಖವುದಕದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಶಕ್ರಧರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಶ್ರೀಕರಕಂಜಧರಪಾಣೀ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಸುದರ್ಶನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಸುದರ್ಶನಗದಾಪದ್ಮ ( 2 , 2 )
ಶಂಖಸುರನ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಸುರಹರ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಸುರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಹಸ್ತದಿ ( 1 , 1 )