ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕಿಂಕರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕಿಂಕರವಾರಿನಿಧಿಗಂಬೀರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕಿಂಕರಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕಿಂಕರಿಶ್ರೇಯಸ್ಕರಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗತಿ- ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗತಿ-ಬಿಡೆಯದವನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗೆವೇದಾಧಿಕಾರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಾಸ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಾಸನ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಾಸಾರ್ಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಿಟ್ಟಭಗಿನಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಧ್ಯಾನಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ( 51 , 5 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ3 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಡುನೀರೊಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನುಸೇರಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಪಕ್ಷೈಕಪಾವನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಪಾದಸೇವಕನೀ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಸೇರಿದಾನತರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೀತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನು ( 4 , 3 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೆ ( 3 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೆಂಬುವದಾನಂದನಂದಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೆಂಬುವದಾನಂದನಂದಂ3 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪಟುವೀರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪದಶರಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪದಶರಣ3 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪಾದ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ರಾಣಸುತ್ರಾಣದೇವಗಣಾಗ್ರಣಿಯಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಿಯಪ್ಪಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ರೇಮಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ರೇಮಿಸಾರತತ್ತ್ವಬೋಧ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಗಿನಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭೃತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಕ್ಷಾಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನಕೀಲಾಲಜಾದಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆಆಮ್ನಾಯನಿಗಮಾಂತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣವ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಶರಣರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸಖಂ ( 3 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸಖದಣಿಯಲೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸಖಪಡುಬಿದ್ರೆನಿಕೇತನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣೋಲ್ಲಾಸ ( 1 , 1 )