ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧನ್ಯಳಾಗ್ವೆನೆಂದುಆನಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಳಾದ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಳಾದೆ ( 2 , 1 )
ಧನ್ಯಳಾದೆನೀಗ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಳಾದೆನು ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಳಾದೆನೊ ( 2 , 1 )
ಧನ್ಯಳಾನೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಳು ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯಳೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಳೇ ( 2 , 2 )
ಧನ್ಯಳೊ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಳೋ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾ ( 8 , 6 )
ಧನ್ಯಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾತ್ಮನಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾನಾಗೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾನೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾಮಾನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾರೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯಾಳಾದೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಣತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿ ( 10 , 5 )
ಧನ್ವಂತರಿ15ಶರಣು ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿಕ್ರೋಢಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿಗೆನೀರುಮಧ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿದೈತ್ಯಹರ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿಯ ( 2 , 2 )
ಧನ್ವಂತರಿಯು ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿರಮಾಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿಲೀಲಾ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿಶರಣು ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರಿಸುಮನಸಸುಧಾಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರೀಲೀಲಾ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತರೇ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರಿ ( 28 , 12 )
ಧನ್ವಂತ್ರಿಬರಲು ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರಿಮರುತಾಂತರಾತ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರಿಮೂರುತಿ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರಿಯು ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರಿರೂಪ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರಿವಿಠ್ಠಲ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರೀ ( 2 , 2 )
ಧನ್ವಂತ್ರೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಂತ್ರೀಯೂ ( 1 , 1 )
ಧನ್ವಿ ( 1 , 1 )