ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಣಿಸುತಿದೆನೋಡುನಾನಾಕ್ರೋಶ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವ ( 4 , 4 )
ದಣಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವನು ( 2 , 2 )
ದಣಿಸುವರ್ದನುಜರೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವಿ ( 2 , 2 )
ದಣಿಸುವಿಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವಿಯೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವುದಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವುದು ( 7 , 4 )
ದಣಿಸುವುದೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವುದೇನೊಗೆಳೆಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವುವು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸೆನೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸೋ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸೋಣಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಣಿಸೋರು ( 1 , 1 )
ದಣಿಸೋರೆ ( 1 , 1 )
ದಣುಕೊಂಡಿರಿ ( 1 , 1 )
ದಣುಕೊಂಬುದೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ದಣುವನಳಿದು ( 1 , 1 )
ದಣುವರೆ ( 1 , 1 )
ದಣುವಾಗುತಿಹ ( 2 , 1 )
ದಣುವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ದಣುವಿಕಿ ( 1 , 1 )
ದಣುವಿಕೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದಣುವಿಕ್ಯಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ದಣುವು ( 1 , 1 )
ದಣ್ಣನೆ ( 6 , 2 )
ದಣ್ಣನೇ ( 2 , 1 )
ದಣ್ಣಿಸೋದೊಳಿತಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಂತ ( 23 , 13 )
ದಂತಗಳ ( 1 , 1 )
ದಂತಗಳಂತಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ದಂತಗಳಿಂದ ( 2 , 2 )
ದಂತಗಳು ( 3 , 3 )
ದಂತಚ್ಯುತವುಗುರುದೈವಗಳ ( 1 , 1 )
ದಂತಜ ( 1 , 1 )
ದಂತದ ( 3 , 2 )
ದಂತದಂತೆ ( 1 , 1 )
ದಂತದಲೆ ( 1 , 1 )
ದಂತದಿ ( 1 , 1 )
ದಂತದೆಲುವೆ ( 1 , 1 )
ದಂತದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ದಂತಧರ ( 1 , 1 )