ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಕೆಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಪಕೆಂದಾವರೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪಕೆನೆಮೊಸರನೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇಜ ( 3 , 3 )
ಪಂಕೇಜದಳಲೋಚನೀ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇಜದಿಂದೂದುತಾಹುಂಕಾರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇಜನೇತ್ರನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇಜರೂಪ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇಜಲೋಚನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇಜಸಖ ( 1 , 1 )
ಪಕೇಡಿಗನಿವ ( 1 , 1 )
ಪಕೇರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇರು ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇರುಹ ( 5 , 5 )
ಪಂಕೇರುಹಜನು ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇರುಹದಾ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇರುಹನೇತ್ರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇರುಹವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇರುಹಾಭವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇರುಹಾರ್ಕರೂಪ ( 1 , 1 )
ಪಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಪಕೇಸಕ್ಕಿಅನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪಕೇಸರಿಗಂಜದ ( 1 , 1 )
ಪಕೊಡುಕೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಪಕೊರಳ ( 1 , 1 )
ಪಕೊರಳು ( 1 , 1 )
ಪಕೋಟಿ ( 2 , 1 )
ಪಕೋಪವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪಕೋಲು ( 1 , 1 )
ಪಕೌಸಲ್ಯಾತ್ಮಜಾತನೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಕಕೆಂಪು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಗಳೆರಡು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದ ( 2 , 2 )
ಪಕ್ಕದಲ್ಲ್ಯರ್ಕಕೋಟಿತೇಜ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದೆಳಕೊ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದೊಳು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕನೆ ( 6 , 6 )
ಪಕ್ಕವ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕವೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಾದೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಾರಂಗು ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿದೇರನಿಗೆರಗಿ ( 1 , 1 )