ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒತ್ತಿ ( 47 , 24 )
ಒತ್ತಿಕಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಕೈಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಕೊಂಡೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಟ್ಟುಘನ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿತ್ವರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿದ ( 5 , 4 )
ಒತ್ತಿದಗೆಲಾಲಿನಿಗಮಗಳನು ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿದವಗೆಲಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿದಾ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿನವನ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಪ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಬಂದೆವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಬಹ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಬಿಗಿದು ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಮುಂದಕ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಯಾಳುವ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿಸೈನ್ಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುತ ( 2 , 2 )
ಒತ್ತುತಲಿಹವೊ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುತಾ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುತಾಮೋದ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುತೆಣ್ಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುಮೊರನ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುವ ( 3 , 3 )
ಒತ್ತುವುದು ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುವುದುಕಂಠಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತುವೊ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೆಯ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೇವೋ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೊತ್ತಿ ( 5 , 4 )
ಒತ್ತೊತ್ತಿಜರಿದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೊತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೊತ್ತಿಲಿಹರು ( 2 , 2 )
ಒತ್ತೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒಂಥರ ( 1 , 1 )
ಒಂದ ( 3 , 3 )
ಒಂದ- ( 1 , 1 )
ಒಂದÀನೋ ( 1 , 1 )
ಒಂದಕನಂತವ ( 1 , 1 )
ಒಂದಕು ( 2 , 2 )
ಒಂದಕೂ ( 1 , 1 )
ಒಂದಕೆ ( 4 , 4 )
ಒಂದಕೆನ್ನಾ ( 1 , 1 )