ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಂತಾ ( 1 , 1 )
ಇಂತಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಂತಾದ ( 2 , 2 )
ಇಂತಾದುದಿದೆಲ್ಲವು3 ( 1 , 1 )
ಇಂತಾಯ್ತು6ಇಂತಹ ( 1 , 1 )
ಇತಿ ( 24 , 7 )
ಇಂತಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿಂಥ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿಂಥವರು ( 1 , 1 )
ಇಂತಿದೆ ( 2 , 2 )
ಇಂತಿದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಇಂತಿಪ್ಪ ( 2 , 2 )
ಇಂತಿಪ್ಪೆಸೈವಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿರಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿರಲು ( 2 , 2 )
ಇಂತಿರುವದು ( 1 , 1 )
ಇಂತಿರುವುದೇನು ( 1 , 1 )
ಇಂತಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿವ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿವನು ( 1 , 1 )
ಇಂತಿವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಇತಿಸ್ಥಿತವರ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ಇಂತಿಹರಂಥ ( 1 , 1 )
ಇತಿಹಾಸ ( 7 , 5 )
ಇತಿಹಾಸಕೇಳಿ1ಬಾಲ ( 1 , 1 )
ಇತಿಹಾಸಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಇತಿಹಾಸಗಳು ( 1 , 1 )
ಇತಿಹಾಸವ ( 1 , 1 )
ಇತಿಹಾಸವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇತಿಹೆನೊ ( 1 , 1 )
ಇತೀ ( 13 , 8 )
ಇಂತು ( 90 , 33 )
ಇಂತುಒಲಿದು ( 1 , 1 )
ಇಂತುಟಾದರು ( 1 , 1 )
ಇಂತುದಿನವು ( 1 , 1 )
ಇಂತುನ್ಯೂನವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಪಚಾರಪಂಚದ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಪಯ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಪಾಯವ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಇಂತುಮಾಯೆಯು ( 1 , 1 )
ಇಂತುಯನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಯೋಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಶ್ರುತಿ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಸ್ವಪ್ನದಿ ( 1 , 1 )
ಇಂತುಹೊದ್ದ ( 1 , 1 )
ಇಂತೂ ( 1 , 1 )
ಇಂತೂಟವನೆ ( 1 , 1 )
ಇಂತೆ ( 1 , 1 )