ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಗೇದ ( 1 , 1 )
ಆಗೇನು ( 1 , 1 )
ಆಗೇನೋ ( 1 , 1 )
ಆಗೇವಿಪುಳ ( 1 , 1 )
ಆಗೊ ( 3 , 3 )
ಆಗೊಲ್ವೆಂಗಳೇರ ( 1 , 1 )
ಆಗೋ ( 7 , 4 )
ಆಗೋಚರ ( 1 , 1 )
ಆಗೋಚರವಾಗದೇ ( 1 , 1 )
ಆಗೋಚರಾನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಆಗೋದು ( 1 , 1 )
ಆಗೋದೆಂದನು ( 1 , 1 )
ಆಗೋದೋ ( 1 , 1 )
ಆಗೋದ್ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ಗೆಮೇಲುಕೋಟೆ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ನೇಯ ( 2 , 2 )
ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರವನೆಲ್ಲಬೆದರದೇ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ಯದೆ ( 3 , 1 )
ಆಗ್ಯನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಆಗ್ಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ಯಾನೆ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ಯೀಡ್ಯಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ರಜನ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ರಭಕ್ತರಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ರಹವ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ರಹವೇಕೋ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ರಾದಿಂದಾಟಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಂಗ್ಲದೇಶದ ( 1 , 1 )
ಆಂಗ್ಲೇಯ ( 1 , 1 )
ಆಗ್ಹಾನೆ ( 1 , 1 )
ಆಘ ( 1 , 1 )
ಆಘಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಘಪ್ರಲಂಬಾದಿ ( 1 , 1 )
ಆಘಹರ ( 1 , 1 )
ಆಘಹರನಗಧರ ( 1 , 1 )
ಆಘೋರದುಃಖವನು ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರಾಣದೊಳಗೊಅಸಮಭವ ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರಾಣಿಸುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರಾಣಿಸೆಂದನೆ ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರ್ಯದಾನ ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಆಘ್ರ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಆಚಂದ್ರಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕ ( 1 , 1 )
ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವು ( 1 , 1 )
ಆಚಮನ ( 5 , 5 )